بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه) بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه)

بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

توجه :


     کسانی که مایل به استفاده از بانک های اطلاعاتی دانشگاه هستند و خارج از دانشگاه به اینترنت متصل شده اند      می توانند با ثبت نام در پورتال (طبق راهنمای کاربران) همان دسترسی که در داخل دانشگاه به منابع اشتراکی در هر مکانی داشته اند را نیز داشته باشند .


بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

DataBases

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://www.bmj.com/

BMJ

 

https://bestpractice.bmj.com/welcome

BMJ Best Practice  

https://journals.bmj.com/content/journals

BMJ Journals  

https://new-learning.bmj.com/

BMJ Learning  

http://www.cochranelibrary.com

The Chochrane Collaboration

 

https://www.clinicalkey.com

Clinical Key/Elsevier

 

 https://www.clinicalkey.com/nursing

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://esi.clarivate.com

Essential Science Indicators ESI))/Reuters

 

http://webofknowledge.com

ISI Web Of Science/Thomson Reuters

 

https://jcr.clarivate.com

Journal Citation Reports (JCR)/Thomson

 

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 

http://www.studentanatomy.net/new_home.aspx

Primal Pictures

 

http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

 

http://www.sciencedirect.com

ScienceDirect

 

http://www.scopus.com

Scopus/Elsevier

 

http://link.springer.com

Springer/springer

 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich

 

https://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

 

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

 

E-Books

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/books

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/books

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 

http://search.proquest.com

Proquest/Proquest

 

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access

Science Direct/Elsevier

 

https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22

Springer/springer

 
http://onlinelibrary.wiley.com Wiley/John Wiley& Sons  

E-Journals

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://journals.bmj.com/content/journals

BMJ Journals  

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/journals

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/journals

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 

http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

 

http://www.sciencedirect.com/science/journals

Science Direct/Elsevier

 

http://www.scopus.com

Scopus

 

http://link.springer.com

Springer/springer

 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

Ulrich

 

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

 

Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/multimedia

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 

http://search.proquest.com/index

Proquest/Proquest

 

http://www.sciencedirect.com

Science Direct/Elsevier

 

Evidence Based Medicine & Nursing Resources (EBM)&(EBN)

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://bestpractice.bmj.com/evidence

BMJ Best Practice  

https://www.clinicalkey.com/#!/

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/evidence_based_nursing_monographs

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

http://www.cochranelibrary.com

The Chochrane Collaboration

 

http://gateway.ovid.com/autologin.html

Ovid/Wolter Kluwer

 

https://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

 

Drug Information

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/drugs

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/drugs

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

 

Clinics

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://www.clinicalkey.com

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/clinical_updates

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

Medical Protocols

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

http://link.springer.com/search?facet-content-type=Protocol

Springer/springer

 

http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley/John Wiley& Sons

 

CME

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://new-learning.bmj.com/

BMJ Learning  

https://www.clinicalkey.com/#!/cme

Clinical Key/Elsevier

 

Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

logo

https://bestpractice.bmj.com/calculators

BMJ Best Practice

 
https://bestpractice.bmj.com/procedural-videos

BMJ Best Practice

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/skills

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/procedures

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/scales

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/core_measures

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

 

GuideLines&Patient Education

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

https://bestpractice.bmj.com/patient-leaflets

BMJ Best Practice

 

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/#!/browse/patient_handout

Clinical Key/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/nursing_practice_guidelines

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/patient_handout

Clinical key for Nursing/Elsevier

 

https://www.uptodate.com

Up To Date/Wolter Kluwer

 

Labs

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company Name

Logo

https://www.clinicalkey.com/nursing/#!/browse/labs

Clinical key for Nursing/Elsevier