قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

بخش اداری:شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 15:00

بخش گردش کتاب و سالن های مطالعه:شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 18:00

 

 

 

قابل ذکر است باتوجه به شیوع کرونا تا اطلاع ثانوی ساعت کار کتابخانه در قسمت های مختلف ۷/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰ می باشد.

 

مقررات و آئین نامه ها

 آئین نامه امانت

 آئین نامه داخلی

آئین نامه وجین

آیین نامه حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی