قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

بخش اداری:شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 15:00

بخش گردش کتاب و سالن های مطالعه:شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 18:00

 

 

 

 

مقررات و آئین نامه ها

 آئین نامه امانت

 آئین نامه داخلی

آئین نامه وجین

آیین نامه حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی