بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه) بانک های اطلاعاتی (دسترسی خارج از دانشگاه)

بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

توجه :


     کسانی که مایل به استفاده از بانک های اطلاعاتی دانشگاه هستند و خارج از دانشگاه به اینترنت متصل شده اند      می توانند با ثبت نام در پورتال (طبق راهنمای کاربران) همان دسترسی که در داخل دانشگاه به منابع اشتراکی در هر مکانی داشته اند را نیز داشته باشند .


بانک های اطلاعاتی بانک های اطلاعاتی

 Databases
 
دسترسی فعال
  عدم دسترسی

 

Name Of Electronic Resource/Company Name

وضعیت دسترسی

logo

The Chochrane Collaboration

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Essential Science Indicators ESI))/Reuters

ISI Web Of Science/Thomson Reuters

Journal Citation Reports (JCR)/Thomson

Ovid/Wolter Kluwer

Proquest/Proquest

ScienceDirect

Scopus/Elsevier

Springer/springer

Up To Date/Wolter Kluwer

Wiley/John Wiley& Sons

E-Books وضعیت دسترسی logo

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Ovid/Wolter Kluwer

Proquest/Proquest

Science Direct/Elsevier

Springer/springer

Wiley/John Wiley& Sons
E-Journals وضعیت دسترسی logo

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Ovid/Wolter Kluwer

Proquest/Proquest

Science Direct/Elsevier

Scopus

Springer/springer

Wiley/John Wiley& Sons

Medical Images , Atlas & Video (Multimedia) وضعیت دسترسی logo

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Ovid/Wolter Kluwer

Proquest/Proquest

Science Direct/Elsevier

Evidence Based Medicine & Nursing Resources (EBM)&(EBN) وضعیت دسترسی logo

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

The Chochrane Collaboration

Ovid/Wolter Kluwer

Up To Date/Wolter Kluwer

Drug Information وضعیت دسترسی logo

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Up To Date/Wolter Kluwer

Clinics وضعیت دسترسی logo

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Medical Protocols وضعیت دسترسی logo

Springer/springer

Wiley/John Wiley& Sons

CME وضعیت دسترسی logo

Clinical Key/Elsevier

Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators وضعیت دسترسی logo

Clinical key for Nursing/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Up To Date/Wolter Kluwer

GuideLines&Patient Education وضعیت دسترسی Logo

Clinical Key/Elsevier

Clinical Key/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Clinical key for Nursing/Elsevier

Up To Date/Wolter Kluwer

Labs وضعیت دسترسی Logo

Clinical key for Nursing/Elsevier