معرفی کارمندان معرفی کارمندان

کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ردیف

نام و نام خانوادگی / سمت

جنس

مدرک

تعداد

1.    

مجتبی ازقندی شهری/ مسوول کتابخانه

مرد

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1

2.       

بتول توانای مندی / کتابدار مرجع

زن

لیسانس روانشناسی

1

3.       

سمیه پاک نژاد، فاطمه دولتی

کتابدار خدمات فنی

زن

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2

4.       

فاطمه فیضی ربانی / کتابدار بخش نشریات

زن

فوق دیپلم مدارک پزشکی

1

5.       

علیرضا خاکپور / کمک کتابدار

مرد

فوق دیپلم مدیریت امور اداری

1

       6.

حسن کرامتی / متصدی امور دفتری مرد لیسانس مدیریت بازرگانی         1

 

اطلاعات کارمندان کتابخانه مرکزی